logo

2021. godina

Predlog odluka Nadzornog odbora za usvajanje na vanrednoj sednici Skupštine Društva,10.11.2021. godine

Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine zakazane za 10.12.2021. godine

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2021. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020-2021 - potpisan

Zapisnik komisije za glasanje sa redovne sednice Skupštine, 29.06.2021. godine

Formular za glasanje u odsustvu za sednicu Skupštine , 29.06.2021. godine

Odluka o usvajanju predloga odluka za sednicu Skupštine

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva

Konsolidovani godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2020. godinu

Godišnji izveštaj Mitrosrem ad za 2020. godinu

Kodeks korporativnog upravljanja

2020. godina

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara Mitrosrem ad

Zapisnik Komisije za glasanje sa vanredne sednice Skupštine od 29.09.2020. godine

Formular za glasanje u odsustvu na sednici zakazanoj za 29.09.2020. godine

Odluka Nadzornog odbora pod tačkom 2 dnevnog reda-predlog odluka za Skupštinu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Mitrosrem ad

Polugodišnji izveštaj Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2020. godinu

Konsolidovani polugodišnji izveštaj  Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica za 2020. godinu

Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine Mitrosrem ad Sremska Mitrovica od 29.06.2020. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019.-2020.

Zapisnik komisije za glasanje sa sednice Skupštine akcionara, održane 29.06.2020. godine

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2019. godinu

Godišnji izveštaj za 2019. godinu

Odluke Skupštine akcionara održane 29.06.2020. godine

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 29.06.2020.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara odrzane 31.03.2020.

Odluka o izdavanju običnih akcija i emisije radi spajanja

Odluka Skupštine o izmenama Statuta Društva

Odluka Skupštine o prihvatanju tržišne vrednosti akcija

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 31.03.2020.

2019. godina

Zapisnik komisije za glasanje povodom održane sednice Skupštine dana 4.11.2019

Zapisnik sa sednice Skupštine održane 4.11.2019.

Izveštaj o bitnom događaju-održanoj vanrednoj Skupštini akcionara, 04.11.2019.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, za 04.11.2019.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara 27.06.2019.

Zapisnik komisije za glasanje 27.06.2019.

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Informacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbraneInformacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbrane

2014. godina

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Javnobeležnički zapis

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Odluka o odlaganju i ponavljanju redovne godišnje sednice akcionara

Odluka o sazivanju vanredne sednice akcionara

Odluka o sazivanju godišnje sednice akcionara

Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara

  • 1
  • 2