logo

2019. godina

Zapisnik komisije za glasanje povodom održane sednice Skupštine dana 4.11.2019

Zapisnik sa sednice Skupštine održane 4.11.2019.

Izveštaj o bitnom događaju-održanoj vanrednoj Skupštini akcionara, 04.11.2019.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica, za 04.11.2019.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara 27.06.2019.

Zapisnik komisije za glasanje 27.06.2019.

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara Mitrosrem ad, Sremska Mitrovica

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2018. godinu

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara

Informacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbraneInformacija o realizovanoj Analizi poslova planiranja priprema za odbranu za 2018. godinu u nadležnosti Regionalnog centra Ministarstva odbrane

2014. godina

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Javnobeležnički zapis

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Dopunjeni konsolidovani godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2014. godinu

Odluka o odlaganju i ponavljanju redovne godišnje sednice akcionara

Odluka o sazivanju vanredne sednice akcionara

Odluka o sazivanju godišnje sednice akcionara

Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara